top of page
kuvispaja_edited.png

Toiminnan tarkoitus, arvot ja visio

Joensuun Nuorisoverstas ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia ja arjentaitoja, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä tukea siirtymistä koulutukseen ja työelämään. Tavoitteen toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää ja kehittää toimintaa, jossa nuorelle järjestetään hänen henkilökohtaisten tarpeidensa mukaista yksilö-, työ- ja ryhmävalmennusta lisäpalveluineen. Lisäpalveluita ovat kasvatus- ja ohjaustyö, koulutustoiminta, palveluohjaus, tutustumiskäynnit ja retket. Toiminnan sisältöön kuuluu myös terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta sekä Etsivä nuorisotyö.

Yhdistys etsii ja kehittää uusia toimintamalleja ja -tapoja nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksien ja arjen taitojen parantamiseksi, osallistuu keskusteluun nuorten hyvinvoinnista, työpajatoiminnasta, sekä nuorten elämään liittyvistä yhteiskunnallisista kysymyksistä ja toimii yhteistyössä monialaisen verkoston kanssa.

Joensuun Nuorisoverstas ry:n arvot

Luovuus

Toiminnassamme otetaan aktiivisesti huomioon nuorten luovuus ja siihen kannustetaan osana työpajatoimintaa. Varaudumme erilaisiin muutoksiin ja ohjaamme tietoisesti muutoksia. Tarkoituksena ei ole jäädä ajelehtimaan muutosten pyörteisiin; olemme oma-aloitteisia ja rohkeita kokeilemaan uusia asioita ja toimimme itseohjautuvasti.

 

Vastuullisuus

Otamme huomioon yksilön tarpeet ja toiveet, yksilön kunnioittamisen, ihmislähtöisyyden, tasa-arvon, perusluottamuksen ja uskon ihmisiin. Korostamme yksilön vastuuta hänen omasta elämästään ja tuemme vastuunottamisessa. Tunnemme ja kannamme oman vastuumme työyhteisön jäseninä ja työkavereina; olemme nuorten luottamuksen arvoisia.

 

 Yhteisöllisyys

Ymmärrämme yksilön yhteisön osana, kannustamme nuoria vaalimaan ihmissuhteita ja sosiaalisia verkostoja. Vuorovaikutus on aitoa, rehellistä, suvaitsevaista, avointa ja luotettavaa. Luomme työpajayhteisöön yhteishengen. Ymmärrämme erilaisuutta ja keskeneräisyyttä, hyväksymme ihmisten yksilöllisyyden, olemme kärsivällisiä ja avoimia uusille asioille, ideoille ja toimintatavoille. Henkilökunnan esimerkillisyys ja hyväntahtoisuus ovat ohjenuorana arkipäivän toiminnalle.

 

Ekologisuus

Toiminnassa ja tehtävien suunnittelussa otetaan kaikilla tasoilla huomioon ekologiset ja ympäristöä säästävät menetelmät ja työskentelytavat. Pyrimme mm. käyttämään joukkoliikennevälineitä ja edistetään paperittomia kokouksia. Toteutamme ekologisuutta tuotteiden raaka-ainehankinnoissa ja jätteiden lajittelussa. Tuotekehittelyssä hyödynnetään ja uusiokäytetään kierrätysmateriaaleja.

 

 

Joensuun Nuorisoverstas ry

• tuottaa laadukkaita palveluja nuorille kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen

• luo uusia ja joustavia toimintamalleja

• osallistuu alan vaikuttamiseen paikallis-, seutu- ja kansallisella tasolla

• huolehtii, että henkilöstö voi hyvin, toiminta on vaikuttavaa ja organisaatio uudistuu tarpeiden mukaan

• edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä nuorten oikeuksien toteutumista

bottom of page